PRIVATUMO POLITIKA

 

KAS MES TOKIE IR KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

 

Šis prekės ženklas „BC Wolves Twinsbet“ ir interneto svetainė (www.bcwolves.com) priklauso VšĮ BC Wolves.

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys: VšĮ BC Wolves įm. kodas 302685004, adresas: Ozo g. 14, 08200 Vilnius, +370 660 95494, [email protected].

Mes tvarkome Jūsų – interneto svetainės www.bcwolves.com lankytojų asmens duomenis vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), ir taikydami aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus bei imdamasi visų būtinų priemonių, kad būtų užkirstas kelias galimiems asmens duomenų apsaugos pažeidimams.

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra nustatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai, nurodytos Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Sąvoka „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, susijusią su Jumis, kaip fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (pavyzdžiui, vardu, pavarde, el. pašto adresu ar kt.).

Jei Jums kiltų kokių nors su šia Privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus: [email protected].


 

 

KAM TAIKOMA PRIVATUMO POLITIKA?

 

Ši Privatumo politika yra taikoma interneto svetainės www.bcwolves.com bet kuriai teikiamai paslaugai ar veiklai, kurios metu tvarkomi asmens duomenys.

Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Ši Privatumo politika netaikoma interneto svetainėse pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų asmenų interneto svetaines, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiose svetainėse galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.


 

 

KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 • laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
 • tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 • imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 • laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 • užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.


 

 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS, KOKIU TIKSLU IR PAGRINDU MES TVARKOME?

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas.
Kodėl mes tvarkome asmens duomenis?
Tvarkomų asmens duomenų kategorija.
Kokių kategorijų asmens duomenis tvarkome?
Teisėto tvarkymo pagrindas (BDAR 6 str.).
Kokiu teisiniu pagrindu remiantis tvarkome asmens duomenis?
Interneto svetainės administravimas.

Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, pasitelkiant slapukus gali būti saugomi Jūsų naršymo duomenys, prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas) ir pan.

Mes naudojame būtinuosius techninius slapukus, kurių reikia, kad interneto svetainė galėtų veikti ir/arba trečiųjų šalių slapukus tam, kad Jūsų naudojimasis interneto svetaine būtų patogesnis (Jums lankantis norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams).

Duomenys susiję su slapukais ir panašiomis technologijomis yra renkami (tvarkomi) remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktu – Jūsų sutikimo pagrindu, išskyrus būtinuosius slapukus.

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti Slapukų politikoje.

Jūsų užklausų nagrinėjimas ir atsakymų teikimas

Jūs galite kreiptis į mus rūpimais klausimais mūsų nurodytais kontaktais. Gavę užklausą, mes ją nagrinėjame ir pateikiame atsakymą.

Jei susisiekiate su mumis el. paštu, paštu ar per interneto svetainę, mes galime tvarkyti tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, adresą ir kitą informaciją, kurią Jūs pateiksite. Susirašinėjimo su Jumis duomenys saugomi tol, kol užklausa pilnai išsprendžiama ir saugoma tris mėnesius nuo paskutinio laiško.

Jei susisiekiate su mumis telefonu, saugosime Jūsų telefono numerį, iš kurio skambinate. Saugojimo terminas – 6 mėn.

Visi asmens duomenys, kuriuos gauname mums teikiant užklausas el. paštu, paštu, telefonu ar kitais būdais, yra tvarkomi tik užklausos administravimo tikslais, siekiant Jums pateikti atsakymą.

Tokie asmens duomenys yra tvarkomi BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktu – Jūsų sutikimo pagrindu. Savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis minėtu tikslu Jūs išreiškiate pateikdami mums užklausą.

Naujienlaiškių, pasiūlymų ir kitos su mūsų veikla susijusios informacijos siuntimas, įvairių konkursų, viktorinų, balsavimų organizavimas (tiesioginė rinkodara)

Jums sutikus su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais Jūsų el. pašto adresu siunčiame laišką su prašymu patvirtinti savo el. pašto adresą.

Patvirtinus el. pašto adresą, siunčiame Jums naujienlaiškius, informaciją apie krepšinio naujienas, įvairius pasiūlymus, konkursus, kvietimus balsuoti, taip pat mūsų partnerių, susijusių su krepšinio sportu, prekių ir paslaugų pasiūlymus, įvairias akcijas ir pan.

Kai dalyvaujate balsavimuose, Jūsų balsą siejame su Jūsų el. pašto adresu, siekdami nustatyti tikslesnis balsavimo rezultatus.

Kai dalyvaujate akcijose, žaidimuose, esant prizui, Jums laimėjus mes Jus informuosime asmeniniu pranešimu Jūsų patvirtintu el. paštu.

Jeigu žaidimo organizavimo, laimėtojo paskelbimo ar prizo perdavimo tikslu mums bus reikalingi papildomi Jūsų asmens duomenys arba mes norėsime perduoti Jūsų duomenis trečiajam asmeniui (pvz.: žaidimą organizuojančiam tiekėjui), mes būtinai su Jumis iš anksto susisieksime ir visus tokius veiksmus suderinsime su Jumis.

Informuojame, kad Jūs bet kuriuo metu galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros, paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamuose naujienlaiškiuose ir/ar pranešimuose arba.

Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktu – Jūsų sutikimo pagrindu.
Pasiūlymų ir kitos su mūsų veikla susijusios informacijos pateikimas, įvairių konkursų, viktorinų, balsavimų organizavimas, apklausos (tiesioginė rinkodara)Jums sutikus, siekdami pasidalinti su Jumis savo pasiūlymais, naujienomis ar sužinoti Jūsų nuomonę, susisieksime su Jumis telefonu – skambindami ar siųsdami trumpąsias žinutes.Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktu – Jūsų sutikimo pagrindu.
Interneto svetainėje organizuojamų balsavimų rezultatų skaičiavimasInterneto svetainės lankytojai, sutikę su tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gavimu, įgyja galimybę interneto svetainės „krepšinio fanų bendruomenėje“ reikšti savo nuomonę įvairiais klausimais, pvz., balsuodami ir pan. Šiuo tikslu, Jums suvedus Jūsų el. pašto adresą, mes patikriname, ar turime jį savo tiesioginės rinkodaros adresatų sąraše. Jums pareiškus nuomonę, atidavus balsą ir pan., Jūsų el. pašto adresas interneto svetainėje nėra skelbiamas.Asmens duomenys nurodytu tikslu yra tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktu – Jūsų sutikimu, kuris išreiškiamas Jums suvedus savo el. pašto adresą balsuojant, teikiant nuomonę, komentarą ir pan.
Interneto svetainės lankytojo bendrosios lokacijos (valstybė/regionas) nustatymas, siekiant pateikti tai vietovei pritaikytą interneto svetainės turinįSistemos atliekamas IP adreso saugojimas yra reikalingas tam, kad interneto svetainės turinys, pritaikytas lankytojo valstybei/regionui, galėtų būti pateiktas naudotojo kompiuteriui.Asmens duomenys nurodytu tikslu yra tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktu – teisėto intereso pagrindu.

Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Siekdami sudaryti Jums galimybes pateikti tikslius ir teisingus duomenis, mes galime papildomai taikyti autentifikavimą Jūsų nurodytu el. paštu, kaip paprašydami patvirtinti savo el. pašto adresą. Tačiau visais atvejais už pateiktų / pateikiamų duomenų tikslumą ir atitikimą tikrovei esate atsakingi Jūs.


 

 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti.

Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojami pasenę arba nereikalingi asmens duomenys apie Jus bei, kad Jūsų asmens duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.

Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu naudosime 3 (trejus) metus po Jūsų sutikimo davimo arba pasibaigus sutartiniams santykiams (tiesioginė panašių paslaugų ar produktų rinkodara).


 

 

KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

 

Mes atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų įgyvendintos saugumo priemonės apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris galėtų kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, mes nedelsiant Jus apie tai informuosime.


 

 

KAM JŪSŲ DUOMENYS ATSKLEIDŽIAMI?

 

Dalį Jūsų asmens duomenų galime bendrinti su šių kategorijų trečiosiomis šalimis:

 • bet kuria „Avia Solutions Group“ grupės įmone (išvardyta šioje nuorodoje: https://aviasg.com/en/the-group/general-contacts) šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais (tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimo);
 • bendram duomenų valdytojui (bendri duomenų valdytojai, kaip ši sąvoka suprantama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) 26 straipsnyje) Basketball Holding Company, AB (juridinio asmens kodas 305722828, adresas Ozo g. 14, LT-08200 Vilnius, tel. +370 6721 5621, el. paštas [email protected], šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais (tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimo). Tarp Bendrų valdytojų sudaromas susitarimas, kuriuo Bendri valdytojai skaidriu būdu nustato savo atitinkamą atsakomybę už pagal Reglamentą nustatytų prievolių vykdymą, apibrėžiamos atitinkamos faktinės Bendrų valdytojų funkcijos bei santykiai duomenų subjektų atžvilgiu. Raštišku duomenų subjekto prašymu duomenų subjektui sudaroma galimybė susipažinti su esminėmis šio susitarimo nuostatomis. Duomenų subjektas gali naudotis savo teisėmis, nustatytomis Reglamente kiekvieno iš duomenų valdytojų atžvilgiu.
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams, teisiniams ir/ar finansų patarėjams;
 • kitiems mūsų paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams) ar mūsų subrangovams;
 • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms, įstaigoms ir pan.;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams
 • bendrovės restruktūrizavimo, perleidimo/įsigijimo ir/ar verslo perleidimo/įsigijimo atveju, trečiajam asmeniui, įsigyjančiam verslą ir tvarkančiam asmens duomenis tais pačiais tikslais, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.


 

 

DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS RIBŲ

 

Paprastai jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) šalyse. Vis dėlto tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į EEE nepriklausančias šalis. Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE ribose, tačiau mes kruopščiai vertiname sąlygas, kuriomis tokie duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu Europos Komisija nusprendė, kad atitinkama trečioji valstybė, teritorija arba vienas ar daugiau nurodytų sektorių toje trečiojoje valstybėje, arba atitinkama tarptautinė organizacija užtikrina tinkamo lygio asmens duomenų apsaugą, perdavimas vyksta tokia pačia tvarka kaip EEE viduje. Informuojame, kad susipažinti su informacija, dėl kurių valstybių yra priimtas Europos Komisijos sprendimas, galite čia: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/rules-international-data-transfers_en.

Kitais atvejais, mes imamės visų reikiamų priemonių, kurios užtikrintų, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti saugiai asmens duomenis tvarkančiam gavėjui. Mūsų pasitelkiamos priemonės:

 • į sutartį, sudarytą su ne EEE asmens duomenų gavėju, įtraukiamos konkrečias sąlygas dėl saugaus asmens duomenų tvarkymo;
 • tam tikrais perdavimo atvejais prašome Jūsų sutikimo perduoti Jūsų duomenis už ES ar EEE ribų.


 

 

JUMS GARANTUOJAMOS TEISĖS

 

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Norėdami įgyvendinti savo teises, siųskite mums prašymą el. paštu: [email protected] arba paprastu paštu adresu: Ozo g. 14, LT-08200 Vilnius.

 

Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti Jūsų tapatybę patvirtinančius dokumentus ar kitą informaciją, leidžiančią identifikuoti Jūsų tapatybę, siekiant įsitikinti, kad įgyvendinsime būtent Jūsų kaip duomenų subjekto teises ir išvengsime neleistino asmens duomenų ar informacijos atskleidimo kitiems asmenims, kurie neturi teisės jos gauti. Nesant galimybių nustatyti Jūsų tapatybę, negalėsime įgyvendinti Jūsų kaip duomenų subjekto teisių.

Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes teikiame nemokamai. Jeigu Jūsų prašymas yra nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, galime nustatyti mūsų administracines sąnaudas atitinkantį mokestį.

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Ypatingomis aplinkybėmis, dėl kurių mums gali prireikti papildomo laiko, atsakymo pateikimo terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams priklausomai nuo situacijos sudėtingumo. Tokiu atveju, privaloma per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo raštu informuoti Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą ir nurodyti vėlavimo priežastis. Jei manysime, jog yra būtinybė, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsdami ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y., kai toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai. Atsakymas bus pateiktas tokiu pat būdu, kaip ir buvo gautas Jūsų prašymas.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

Jei manote, kad mūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka duomenų apsaugos teisės aktų, jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (priežiūros institucijų sąrašas pagal atitinkamą valstybę: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en). Visais atvejais, prieš pateikdami oficialų skundą, rekomenduojame susisiekti su mumis, kad galėtume rasti teisingą sprendimą.


 

 

KAS NUTIKS, JEI MŪSŲ VERSLAS BUS PERLEISTAS?

 

Retkarčiais galime išplėsti ar sumažinti savo verslo operacijų apimtis, o tai gali reikšti viso verslo ar jo dalies pardavimo ir (arba) valdymo perdavimą. Visi Jūsų pateikti asmens duomenys bus perduoti kartu su perduodama verslo dalimi, tačiau naujas savininkas ar kontroliuojanti šalis bus įpareigota tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir sąlygomis.


 

 

NUORODOS Į KITAS SVETAINES

 

Mūsų Interneto svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių nevaldo VšĮ BC Wolves. Mes nekontroliuojame, kaip Jūsų duomenys yra renkami, saugomi ar naudojami tokiose kitose svetainėse, todėl patariame prieš pateikiant joms duomenis patikrinti visų tokių svetainių privatumo politiką.


 

 

SOCIALINIAI TINKLAI

 

Jums lankantis socialiniuose tinkluose Jūsų informaciją tvarko atitinkamai konkretus socialinis tinklas, o mes pradedame tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs mus aplankote socialiniuose tinkluose. Įvairiais socialinės žiniasklaidos kanalais norime Jums pristatyti mūsų platų paslaugų/produktų spektrą ir keistis idėjomis bei nuomonėmis su Jumis svarbiomis temomis.

Socialiniame tinkle pateikti Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
 

 • bendrauti su mūsų socialinio tinklo lankytojais;
 • atsakyti į lankytojų užklausas;
 • statistinės informacijos gavimui;
 • klientų apklausų, rinkodaros kampanijų, rinkos analizės, loterijų, konkursų ar panašių veiksmų ar renginių vykdymas;
 • jeigu prireikia, ginant teisėtus bendrovės interesus institucijose ir kitais atvejais.

Jei aiškiai nenurodyta kitaip, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) punktas. Mūsų teisėti interesai yra tai, kad galėtume atsakyti į Jūsų pranešimus ar klausimus ir išanalizuoti mūsų pasiekiamumą socialiniuose tinkluose, pristatyti savo produktus, paslaugas.

Jei ketiname tvarkyti Jūsų asmens duomenis bet kokiu kitu aukščiau nepaminėtu tikslu, apie tai informuosime Jus prieš tokį tvarkymą.

Mūsų puslapiai socialiniuose tinkluose yra valdomi konkrečių socialinių tinklų, todėl kai Jūs juose lankotės, asmens duomenų tvarkymas vyksta remiantis socialinių tinklų privatumo politikomis. Su kai kuriais socialiniais tinklais, priklausomai nuo socialinio tinklo politikos, tvarkymo tikslų ir apimties, mes esame laikomi bendrais duomenų valdytojais.

Socialinio tinklo pavadinimas ir privatumo politikaAsmens duomenys, kuriuos mes tvarkomeAsmens duomenys, kuriuos tvarkome kaip bendri duomenų valdytojai

Facebook

Su jų privatumo politika galite susipažinti paspaudę čia:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

LinkedIn

Su jų privatumo politika galite susipažinti paspaudę čia:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram

Su jų privatumo politika galite susipažinti paspaudę čia:

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Youtube, Google Ads, Google Analytics

Su jų privatumo politika galite susipažinti paspaudę čia:

https://policies.google.com/privacy

 • Jūsų vartotojo vardą, kai Jūs komentuojate, rašote mums žinutes;
 • Jūsų veiklą mūsų puslapyje, pvz. Jūsų apsilankymai puslapyje, statistiniai duomenys apie trukmę, užklausų, komentarų informacija ir pan.
Mes naudojame statistinę informaciją (apsilankymus mūsų svetainėje, įrašų diapazoną, apsilankymus ir vidutinę vaizdo perdavimų trukmę, informaciją apie tas šalis ir miestus, iš kurių atvyksta mūsų lankytojai). Anoniminius statistinius duomenis gauname iš „Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“, „Youtube“, „Google Ads“ per jų teikiamas paslaugas.


 

 

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 

Mes turime teisę vienašališkai keisti šią Privatumo politiką (pavyzdžiui, jei pasikeičia įstatymai, pradedama ar keičiama veikla). Visi pakeitimai bus nedelsiant paskelbti mūsų interneto svetainėje. Rekomenduojame reguliariai jas tikrinti.

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo interneto svetainėse dienos. Paskutinį kartą Privatumo politika peržiūrėta 2023-01-12. Jei Jūs po privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis (pvz., interneto svetaine), laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.